Deze Privacy Verklaring is ook onverkort geldig voor het verwerken van persoonsgegevens door Gewichtsconsulent Frederik Smoor, gevestigd Illegaliteitsweg 25, 3815PJ Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Illegaliteitsweg 25
3815 PJ Amersfoort
info@degezondeafslag.nl
+31 6 81 62 54 45

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gewichtsconsulent Frederik Smoor verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Gewichtsconsulent Frederik Smoor verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gewichtsconsulent Frederik Smoor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het uitvoeren van onze overeenkomst
– Je te kunnen bellen, e-mailen of appen voor uitvoering van onze dienstverlening
– Het afhandelen van jouw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming
Gewichtsconsulent Frederik Smoor neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gewichtsconsulent Frederik Smoor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– (Bijzondere) Persoonsgegevens: 2 jaar na afloop overeenkomst
– Facturen/factuurgegevens: 7 jaar (fiscale bewaarplicht)

Delen van persoonsgegevens met derden
Gewichtsconsulent Frederik Smoor verstrekt geen gegevens aan derden, alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als delen van gegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst vragen wij eerst schriftelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Gewichtsconsulent Frederik Smoor gebruikt alleen technische en functionele cookies om de website beter te laten werken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gewichtsconsulent Frederik Smoor en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@degezondagslag.nl. Indien er onzekerheid is gerezen over de identiteit van de aanvrager kan Gewichtsconsulent Frederik Smoor vragen om je identiteit te controleren om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Gewichtsconsulent Frederik Smoor wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gewichtsconsulent Frederik Smoor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@degezondafslag.nl