Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Voedingsconsulente/gewichtsconsulent: Frederik Smoor, tevens in het bezig van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent

Cliënt: diegene aan wie door de gewichtsconsulent advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s). Praktijklocatie: de locatie waarop de praktijk van gewichtsconsulent wordt uitgeoefend.

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;

Arts: de huisarts of specialist door wie de client naar de gewichtsconsulent is verwezen.

Artikel 2. Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is overeengekomen. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat hij/zij een coaching traject volgt.

Artikel 4. Verhindering
In de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5. Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulent de cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6. Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent nog geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de voedingscoach verstrekt zijn.

Artikel 7. Betaling
Trajecten die zijn samengesteld door de gewichtsconsulent, dienen vooraf betaald te worden. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling, voor losse consulten en weegmomenten door de cliënt aan de gewichtsconsulent, contant te geschieden aan het begin van de consulten. De cliënt krijgt, indien gewenst, een verzamelfactuur van de betalingen.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De gewichtsconsulent heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Cliënt geeft zelf door aan de huisarts/specialist dat hij/zij een coaching traject volgt bij gewichtsconsulent.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 11. Toestemming AVG wet
Hierbij vraag ik uw toestemming om uw persoonsgegevens te registreren. Om tijdens de begeleiding onder mijn beroep als gewichtsconsulent u zo informatie te appen, mailen of bellen.